| powrót do menu projektów | | strona główna |
WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH,
MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH
ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ
Działania podjęte w ramach realizacji Projektu / Kalendarium:
| opis projektu | | prezentacja projektu |
1.09.2009 r. Inauguracja oficjalnej strony www Projektu | www.geointegracja.pl |
17.04.2009 r. Wideokonferencja - Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją "Zasady wdrażania, rozliczania i prowadzenia projektu (Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną)” Do prezentacji załączamy plik wideo z komentarzem autorki. | prezentacja | wideo-komentarz do prezentacji |
31.03.2009 r. Inauguracja Centrum Skanowania. W ramach współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG Projektu Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną w Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchomione zostało Centrum Skanowania, które wspierać będzie między innymi konwersję do postaci cyfrowej map katastralnych i zasadniczych - w pierwszej kolejności z terenu Miasta Płocka i Powiatu Piaseczyńskiego, jako współpartnerów Projektu, a docelowo także z pozostałego obszaru województwa mazowieckiego. Centrum Skanowania wyposażone zostało w skaner płaski wielkoformatowy, o obszarze skanowania 107 x 160 cm i innych imponujących parametrach, takich jak rozdzielczość optyczna na poziomie 1200 dpi czy dokładność bezwzględna rzędu 50 mikronów, oraz cztery komputery, z których jeden pełni funkcję serwera obsługującego skaner, a pozostałe trzy, wyposażone w oprogramowanie służące między innymi korekcji geometrycznej, wizualnej i wektoryzacji zeskanowanych map - stacji roboczych przeznaczonych do przetwarzania obrazów rastrowych. W ten sposób uruchomiona została pełna linia technologiczna, przygotowana do samodzielnego przetwarzania map papierowych do kartometrycznej postaci wektorowej.
31.03.2009 r. Szkolenia dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Główny Geodeta Kraju, Prezydent Miasta Płocka i Starosta Piaseczyński zapraszają przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z terenu całego kraju do udziału w cyklu szkoleń z zakresu świeżo opracowanego nowego modelu danych georeferencyjnych. Szkolenia organizowane są w ramach współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG Projektu Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną i odbywać się będą w dwudniowych cyklach w pierwszej połowie maja w Warszawie i podwarszawskich Białobrzegach. Osoby zainteresowane poznaniem najnowszych standardów i udziałem w szkoleniach zapraszamy do odwiedzenia strony www.szkolenia.geointegracja.pl, zaś wszystkich, którzy z jakichkolwiek względów nie będą mogli wziąć udziału w szkoleniach bezpośrednich - do korzystania z serwisu kursów e-learningowych, które sukcesywnie udostępniane będą pod adresem www.geointegracja.com.pl.

31.03.2009 r. W końcowy etap realizacji wchodzą prace eksperckie poświęcone opracowaniu zintegrowanego modelu danych georeferencyjnych. W ramach zleconego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Głównym Geodetą Kraju, Miastem Płockiem i Powiatem Piaseczyńskim, a współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG, zamówienia opracowane zostały specyfikacje danych między innymi dla:

  • ogólnego obiektu przestrzennego i ogólnego modelu geodezyjnego,
  • bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
  • bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  • bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej,
  • bazy danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem rzeźby terenu, w zakresie treści wynikającej z Wytycznych Technicznych Głównego Geodety Kraju: Baza Danych Topograficznych (TBD),
  • rejestru cen i wartości nieruchomości,
  • baz danych tematycznych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną.

Prace koncepcyjne objęły również takie zagadnienia jak przygotowanie zasad jednolitego dla całego kraju systemu unikalnych i jednoznacznych identyfikatorów dla obiektów czy systemu wersjonowania zmian. Trwa odbiór materiałów opracowanych przez Wykonawcę prac pod merytorycznym nadzorem Grupy Sterującej złożonej z ekspertów w dziedzinach modeli i baz danych geodezyjnych.

06. 11. 2008 r. Konferencja "Harmonizacja baz danych georeferencyjnych" - 8. 12. 2008 r. 8 grudnia 2008r. Główny Geodeta Kraju, Samorząd Wojewóztwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Płocka, Starosta Piaseczyński organizują Konferencję pt. "Harmonizacja baz danych georeferencyjnych". Organizatorzy serdecznie zapraszają. Wstęp za uprzednim zgłoszeniem obecności poprzez e-mail: konferencja_integracja@bgwm.pl lub faksem 0 22 828 84 59

| więcej informacji na ten temat | program konferencji |

05.11.2007 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną", która odbędzie się 5 listopada 2007 r. o godz. 11.00 w Warszawie w Hotelu Holiday Inn, ul. Złota 48/54. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres sekretariat(at)bgwm.pl lub telefonicznie (0-22) 827-70-46.

| Program konferencji |

Łatwiej analizować, szybciej inwestować.
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Główny Geodeta Kraju, Prezydent Miasta Płocka oraz Starosta Powiatu Piaseczyńskiego organizuje w dniu 5 listopada 20007r. o godz 1100 w hotelu Holiday Inn w Warszawie Konferencję Inicjującą Projekt "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną" współfinansowany z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt jest efektem współpracy samorządów województwa, Głównego Geodety Kraju, oraz norweskiej administracji geodezyjnej - Norwegian Mapping and Cadastre Authority i wykorzystuje szanse finansowe jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej i stowarzyszona z nią Norwegia, Lichtenstein oraz Islandia. Zakłada się, że rezultaty Projektu przyczynią się do:

- skrócenia czasu oczekiwania na przygotowywanie dokumentów do przedsięwzięć inwestycyjnych ,
- wyeliminowania wielokrotnego zlecania pomiarów tych samych obiektów przestrzennych przez podmioty publiczne i prywatne,
- poprawy aktualności w województwie podstawowych baz danych geodezyjno kartograficznych ( ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, baza danych obiektów topograficznych,
- stworzenia mechanizmów przepływu informacji geodezyjno - kartograficznej między organami administracji publicznej celem przyśpieszenia procesów decyzyjnych,
- harmonizacji i ujednolicenia informacji o przestrzeni województwa.
Polska oraz jej województwa w tym między innymi Mazowsze postrzegane są jako strategiczny obszar dla Europy Zachodniej i stają się coraz atrakcyjniejszym rynkiem i miejscem inwestycji, a członkostwo Polski w Unii Europejskiej daje możliwości wspomagania finansowego budżetów administracji rządowej i samorządowej. Zadaniem samorządów i rządowej administracji publicznej jest jak najlepsze wykorzystanie tych sprzyjających okoliczności.

Aby nie zaprzepaścić szansy na szybszy wzrost gospodarczy, efektywniejsze zarządzanie przestrzenią oraz wzmocnić obywatelskie prawo do informacji, należy zadbać o utworzenie i prowadzenie aktualnych, sprawnie zarządzanych, pozbawionych nieuzasadnionych barier w dostępie baz danych zawierających informacje przestrzenne. Tymczasem w Polsce część rejestrów geodezyjnych i kartograficznych jest prowadzona w formie papierowej. Brak jest mechanizmów umożliwiających zarówno wewnętrzną wymianę pomiędzy tymi rejestrami jak również z innymi rejestrami prowadzonymi przez administracją publiczną. Taki stan utrudnia proces inwestycyjny, obrót nieruchomościami, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, ochronę walorów naturalnych środowiska oraz przyczynia się do niedoskonałości współpracy władz publicznych z kapitałem gospodarczym. Podejmowanie działań modernizacyjnych jest naturalną konsekwencją wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim wprowadzenie zmian umożliwiających współużytkowanie danych w oparciu o zasadę interoperacyjności czyli możliwości współdziałania organizacyjnego i technicznego w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług została zwiększona. Zasady te były podstawą założeń koncepcyjnych Projektu, a jego realizacja polegać będzie na wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie prawnym, organizacyjnym oraz technicznym mających na celu:

- eliminację redundancji i niespójności pomiędzy danymi,
- redukcję kosztów tworzenia i udostępniania danych,
- zapewnienie wiarygodnych i aktualnych danych,
- stworzenie podstaw dla możliwości zachowania relacji i współdziałania z innymi rejestrami publicznymi ,
- podniesienie jakości usług administracji publicznej,
- zapewnienie powszechnego dostępu do danych i usług oraz opracowanie rozwiązań informatycznych i ich wdrożenie.

Przedmiotem projektu będzie również szeroka akcja szkoleniowa, wykorzystująca nowoczesne techniki poszerzania wiedzy w tym e-learning.
Prawo własności do metodyki ( know - how), linii technologicznej oraz oprogramowania wraz z prawem do kodów źródłowych w całości przynależeć będzie do administracji publicznej. Oznacza to, że efekty niematerialne oraz materialne wypracowane w Projekcie będą mogły być wdrażane nieodpłatnie na obszarze całego kraju. Planuje się, aby Projekt został zakończony na przełomie lat 2010 i 2011, a jego efekty cząstkowe będą przedstawiane na kolejnych konferencjach i spotkaniach oraz za pośrednictwem innych środków przekazu publicznego.

02.02.2006 Wniosek aplikacyjny Samorządu Województwa Mazowieckiego, Głównego Geodety Kraju, Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego oraz Miasta Płock dla projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" złożonego w listopadzie 2005r. do konkursu o dofinansowanie z Mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pomyślnie przeszedł kolejną fazę oceny. Po trójstopniowej ocenie przez stronę Polską, spośród 46 złożonych z całej Polski wniosków do priorytetu - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych projekt ten został zarekomendowany do dofinansowania przez Komitet Sterujący na drugiej pozycji listy rankingowej. Zgodnie z procedurą oceny wniosków aktualnie projekt jest w ocenie w Biurze Mechanizmów Norweskich w Brukseli. Po kilkudniowej wizycie studyjnej eksperta z Brukseli u partnerów projektu tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Piaseczyńskiego i Prezydenta Miasta Płocka oraz Głównego Geodety Kraju, został opracowany i przesłany raport z tej wizyty. Przedstawiciel państw Darczyńców, po zapoznaniu się z sytuacją w jakiej znajduje się polska służba geodezyjna i kartograficzna, wysoko ocenił projekt oraz konieczność jego realizacji i zarekomendował go do dofinansowania. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 22 mln zł w tym dofinansowanie ze strony Państw Darczyńców około 18,5 mln. zł . W ramach tego projektu zostaną metodycznie rozwiązane problemy, którym należy się specjalna uwaga, tj. opracowanie struktury baz danych i standardu danych, baza metadanych, integracja danych georeferencyjnych, udostępnianie danych przez Internet i systemowa informatyzacja zasobu, a ich efekty będą możliwe do wdrożenia dla całej administracji geodezyjnej.

29.11.2005. Projekt Wypracowanie i Wdrożenie Innowacyjnych Metod Integracji Danych Katastralnych, Mapy Zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz Modernizacja Usług Publicznych Świadczonych Przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Przedmiotem porozumienia w dniu 29 listopada 2005 roku między Głównym Geodetą Kraju - Jerzym Albinem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - Adamem Struzikiem, Prezydentem Miasta Płocka - Mirosławem Milewskim oraz Starostą Powiatu Piaseczyńskiego - Jerzym Kongielem jest uruchomienie działań mających na celu wyeliminowanie wielokrotnego pozyskiwania informacji geodezyjnych o tych samych obiektach oraz integracja danych geodezyjnych i kartograficznych w pierwszych dwóch powiatach województwa mazowieckiego. Projekt pod nazwą "Wypracowanie i Wdrożenie Innowacyjnych Metod Integracji Danych Katastralnych, Mapy Zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz Modernizacja Usług Publicznych Świadczonych Przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną" jest planowany do sfinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym i zasadniczym celem projektu będzie nowoczesna, cyfrowa baza danych geodezyjnych dla Miasta Płocka i Powiatu Piaseczyńskiego, integracja tych danych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym województwa, wypracowanie metod i stworzenie oprogramowania do łączenia obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz przyjmowanie i udostępnianie danych przez Internet. Zaletami takiego rozwiązania będzie: obniżenie kosztów zbierania danych, możliwość ciągłego dostępu do jednolitych i wiarygodnych danych pochodzących z jednego źródła, możliwość generowania różnych opracowań topograficznych i tematycznych o różnym stopniu szczegółowości, wielokrotne skrócenie czasu i poprawa jakości dostępu do informacji oraz istotne przyspieszenie realizacji procesów inwestycyjnych w Płocku i powiecie piaseczyńskim a w przyszłości w pozostałych powiatach województwa. Rozwinięciem i kontynuacją projektu będzie wdrożenie na obszarze województwa mazowieckiego, wyników projektu badawczego prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Ministra Nauki i Informatyzacji pod nazwą "Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych, dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych".

| powrót do menu strony |
© Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.