URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
www.mazovia.pl

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII

Logo Mazowsze Serce Polski
ikona1 Departament GiK
ikona2 zasób gik
ikona3 sprzedaż materiałów
ikona4 MSIP
ikona5 atlas mazowsza
ikona6 projekty
ikona7 kataster
ikona8 wiadomości
ikona9 artykuły
ikona10 dostępne pliki
ikona11 www.mazovia.pl
ikona12 powrót
MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE
ikona13 Wrota Mazowsza ikona14 bazy danych ikona26 mapy topograficzne --- --- ---
Zasob geodezyjny i kartograficzny N O W O Ś C I
ikona15 Mapa wybranych zabytkowych obiektów Mazowsza
ikona16 Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2013
ikona17 Standard UPUL Ikona27 | więcej informacji |
ikona18 Komplet prezentacji z konferencji Ikona28 | BW 54MB | EA 6MB |
ikona19 Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2012 r.
ikona20 Puls Biznesu - artykuł o projekcie EA
ikona21 Analizy monitoringu zmian użytkowania gruntów 2008-2010
ikona22 Mapa Czarne punkty wodne Mazowsza 2009-2011
ikona23 Mapa Czarne punkty wodne Warszawy 2009-2011
ikona24 Artykuł - Paradygmaty rozwoju społeczeństwa informac.
ikona25 Prezentacja - Stan realizacji zadań GiK na Mazowszu
Link1 | Redakcja serwisu |
Wpisz słowo klucz i szukaj informacji geodezyjnych
I N F O R M A C J E
15.04.2014 r.

~
EA / Wdrożenie Systemów Dziedzinowych - zamówenie

11 kwietnia 2014 roku w ramach realizacji Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych (ogłoszenie zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 7 kwietnia 2014 r.). Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu 31 grudnia 2013 r. z uwagi na zbyt wysoką wartość oferty w stosunku do kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. W ramach realizacji zamówienia wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, dostarczenia i wdrożenia u poszczególnych Partnerów Projektu następujących Systemów Dziedzinowych: 1) System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - 272 szt. 2) System do obsługi zamówień publicznych - 282 szt. 3) System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy - 281 szt. 4) System ewidencji zabytków - 257 szt. 5) System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 242 szt. 6) System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego - 274 szt. 7) System do gospodarowania odpadami komunalnymi - 109 szt. Wszczęcie obecnego postępowania przetargowego było poprzedzone zatwierdzeniem w dniu 14 marca 2014 r. przez Komitet Sterujący Projektu EA w trybie obiegowym dokumentacji przetargowej. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych jest największym zamówieniem realizowanym w ramach Projektu EA o szacunkowej wartości ponad 33 mln złotych.

| Ogłoszenie o zamówieniu... | Strona Projektu EA... |
14.04.2014 r.

~
BW / Zamówienie publiczne na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej

31 marca 2014 roku ogłoszono zamówienie publiczne na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do realizacji Projektów: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) oraz "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA), współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Termin otwarcia ofert planowany jest na 6 maja 2014 r.

| Ogłoszenie o zamówieniu... | Strona projektu BW... |

08.01.2014 r.

~ Szanowni Klienci

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Geodezji i Kartografii uprzejmie informuje, że od 8 stycznia 2014 roku zgodnie z §20.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. (Dz.U.2013, poz. 1183) w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywać się będzie na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

  • pisemnej;
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z 18 września 2001 r.
    o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz. 262);
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001 r.
    o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz. 262);
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.
    o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013, poz. 235).

| Skrzynka podawcza | epuap.gov.pl

| Wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu |
| Wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu |

| Wzór wniosku o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym | Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005.
| Wzór wniosku o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym | Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005.

08.10.2013 r.

~ Mapa wybranych zabytkowych obiektów Mazowsza. 

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach promocji Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej | wrotamazowsza.pl |oraz |wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |, opracował ścienną, tematyczną "Mapę wybranych zabytków Mazowsza".

Podkład kartograficzny i część obiektów pochodzi z danych MSIP oraz | materiałów wzgik |. Ramka mapy oraz rysunki zabytków zostały wykonane odręcznie z natury i na podstawie zdjęć. Alegoria wieńcząca tytuł mapy była wzorowana na dawnej mapie Mazowsza, autorstwa znanego kartografa Nicolas'a Sanson'a z Abbeville z 1665 r. Wydanie I mapy przedstawia winietki i lokalizację 47 zabytków z terenu województwa mazowieckiego. Planowane są kolejne wydania, które będą uzupełniane o nowe obiekty zabytkowej architektury Mazowsza. Mapa ma wymiary 70x100 cm.

Copyright: UMWM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Link2  | Mapa wybranych zabytków Mazowsza |

13.09.2013 r.

~ Systemy Dziedzinowe - przetarg ogłoszony (EA)

11 września 2013 roku w ramach realizacji Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych. Treść dokumentacji przetargowej została ostatecznie zatwierdzona przez Komitet Sterujący Projektu EA na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2013 r. co umożliwiło wszczęcie przedmiotowego postępowania przetargowego.

W ramach realizacji zamówienia wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, dostarczenia i wdrożenia u poszczególnych
Partnerów Projektu następujących Systemów Dziedzinowych:

1) System obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (273 wdrożeń);
2) System obsługi zamówień publicznych (282 wdrożeń);
3) System obsługi prac rady powiatu/Gminy (283 wdrożeń);
4) System ewidencji zabytków (258 wdrożeń);
5) System obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu (244 wdrożeń);
6) System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego (275 wdrożeń);
7) System do gospodarowania odpadami komunalnymi (109 wdrożeń).

Wszczęcie przedmiotowego postępowania przetargowego było poprzedzone licznymi konsultacjami prowadzonymi z Partnerami Projektu odnośnie treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zebraniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ankiet wyrażających chęć wdrożenia przez Partnerów Projektu poszczególnych Systemów Dziedzinowych.  Z uwagi na duży zakres zamówienia i jego specyfikę wspólne prace nad dokumentacją przetargową prowadzone były przez 9 miesięcy. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych jest największym zamówieniem realizowanym w ramach Projektu EA o szacunkowej wartości ponad 25 mln złotych.

02.09.2013 r.

~ Komitet Sterujący Projektu EA

25 lipca 2013 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). Celem spotkania było omówienie uwag Partnerów Projektu, dotyczących treści dokumentacji przetargowej przygotowywanego postępowania na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych, oraz zatwierdzenie jej ostatecznej wersji. Ponadto, na posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu EA przedstawiono stan realizacji prac w Projekcie EA. Zatwierdzoną przez Komitet Sterujący wersję dokumentacji postępowania przekazano Partnerom Projektu EA w dniu 1 sierpnia br. Wszczęcie procedury zamówienia publicznego planowane jest na przełom sierpnia i września bieżącego roku, a jego zakresem realizacji będzie opracowanie, dostawa i wdrożenie następujących Systemów Dziedzinowych:


1) System obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego;
2) System obsługi zamówień publicznych;
3) System obsługi prac rady powiatu/gminy;
4) System ewidencji zabytków;
5) System obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
6) System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego;
7) System do gospodarowania odpadami komunalnymi.

02.07.2013 r.

~ Konferencja THE ISSUE - Traffic Health Environment w Warszawie

W dniach 3-5 lipca br., Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie organizuje w konferencję w ramach projektu "THE ISSUE. Traffic Health Environment - Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies", czyli "Transport Zdrowie Środowisko - Inteligentne Rozwiązania dla Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej", finansowanego z 7 Programu Ramowego - Regiony Wiedzy.

W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele regionów partnerskich - East Midlands (Wielka Brytania), Molise (Włochy), Midi - Pyrénées i Akwitania (Francja) oraz regionów stowarzyszonych, które chcą przystąpić do projektu - z Rumunii i Hiszpanii. W województwie mazowieckim, projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz firmę Intergraph Polska. Projekt zyskał poparcie Komisji Europejskiej i został zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu Regiony Wiedzy (Regions of Knowledge), objętego 7. Programem Ramowym (7th Framework Programme).

Projekt obliczony został na 3 lata, od 1 grudnia 2011 r. do 30 listopada 2014 r. Jego głównym celem jest wypracowanie trwałego partnerstwa regionalnych klastrów badawczych, pozwalającego na zbieranie i koordynowanie już istniejących oraz planowanych programów badawczych i rozwojowych, istotnych z punktu widzenia inteligentnych systemów transportowych, zdrowia i środowiska. Współpraca ta wzmocni rozpowszechnianie najlepszych praktyk i koordynowanie działań w zakresie nowych technologii. Będzie miała przełożenie na realizację strategii rozwoju regionalnego - poprzez korzystanie z rozwiązań wypracowanych w ramach prac badawczych realizowanych w projekcie. Efektem THE ISSUE będzie raport, który wskaże możliwości zastosowania inteligentnych systemów transportowych na Mazowszu, wspomagających komunikację w regionie, ale też wpływających pozytywnie na ogólne zdrowie mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska, w którym mieszkają. Ważne w przyszłości będzie ograniczanie czynników wpływających na utrudnienia komunikacyjne w aglomeracjach. Bardzo istotne jest także uwzględnienie i promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i użytkowych w komunikacji, w tym rozwoju systemów zarządzania ruchem, rozwijanie systemów sprawnej i punktualnej komunikacji zbiorowej, stała modernizacja taboru, budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" czy promowanie alternatywnych źródeł napędów. Natomiast do kwestii dbałości o środowisko należy stałe monitorowanie wpływu transportu na środowisko i zdrowie mieszkańców poprzez rozwój systemów monitorowania jakości środowiska, stosowanie odpowiednich konstrukcji dróg czy też instalacji ograniczających oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (np. ekrany dźwiękochłonne, nawierzchnie wygłuszające). Upowszechnienie inteligentnych rozwiązań dotyczących systemu transportowego w obszarach zurbanizowanych wzmocnione będzie przy współpracy międzynarodowej między regionami i innowacyjnymi klastrami badawczymi.
25.06.2013 r.

~ STANDARD UPUL

W ramach projektu BW zrealizowane zostało zamówienie na "Opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania i inwentaryzacji lasów niepaństwowych oraz wymagań dla aplikacji komputerowej służącej do ich prowadzenia". Dostępne materiały zawierają pliki czterech etapów zamównienia.

Link3 | Standard UPUL (zip) |

05.06.2013 r.

~ Forum Wymiany Doświadczeń - INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE (ITS) na Mazowszu


5 czerwca br., Marszałek Adam Struzik organizował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie,  Forum Wymiany Doświadczeń w zakresie zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na Mazowszu. Celem Forum będzie wymiana doświadczeń pomiędzy miastami na Mazowszu oraz rozpoznanie stopnia wykorzystywania zaawansowanych technologii w organizacji transportu miejskiego. Forum jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu, do którego wraz z regionami East Midlands (Wielka Brytania), Molise (Włochy), Midi - Pyrénées, Akwitania (Francja) przystąpiło województwo mazowieckie. Rozwinięciem jego nazwy są słowa "Traffic Health Environment - Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies", czyli "Transport Zdrowie Środowisko - Inteligentne Rozwiązania dla Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej".

Link4 | więcej informacji... |

Link8 | więcej wiadomości... | wiadomości archiwalne... | SIW Mazowsze Serce Polski
© Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.