URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
www.mazovia.pl

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII

Logo Mazowsze Serce Polski
ikona1 Departament GiK
ikona2 zasób gik
ikona3 sprzedaż materiałów
ikona4 MSIP
ikona5 atlas mazowsza
ikona6 projekty
ikona7 kataster
ikona8 wiadomości
ikona9 artykuły
ikona10 dostępne pliki
ikona11 www.mazovia.pl
ikona12 powrót
POLECAMY
ikona26 mapy ikona13 Wrota Mazowsza ikona6 projekt BW ikona6 projekt EA --- ---
N O W O Ś C I
ikona19 Prezentacja Użytki gruntowe / Projekt BW - 2014
ikona16 Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2014
ikona19 Komplet prezentacji z konferencji EA(EXPO) 2014
ikona15 Mapa wybranych zabytkowych obiektów Mazowsza
ikona16 Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2013
ikona17 Standard UPUL Ikona27 | więcej informacji |
ikona18 Komplet prezentacji z konferencji Ikona28 | BW 54MB | EA 6MB |
ikona19 Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2012
ikona20 Puls Biznesu - artykuł o projekcie EA
ikona21 Analizy monitoringu zmian użytkowania gruntów 2008-2010
ikona22 Mapa Czarne punkty wodne Mazowsza 2009-2011
Link1 | Redakcja serwisu |
Wpisz słowo klucz i szukaj informacji geodezyjnych
I N F O R M A C J E
04.12.2014 r.

~ Archiwizacja materiałów www Projektów EA i BW

Informujemy, że w celu archiwizacji i ułatwienia dostępu do kompleksowej informacji o działaniach Departamentu GiK oraz zgromadzenia ich w jednym miejscu, informacje o Projekcie EA oraz BW zamieszczone na stronie www.emazovia.eu i bazywiedzy.eu zostały udostępnione również w domenie geodezja.mazovia.pl. Wszystkie przyszłe publikacje i materiały dotyczące Projektu EA i BW będą zamieszczane równocześnie w domenach projektów oraz stronie Departamentu GiK.


| Projekt EA... | Projekt BW... |
25.11.2014 r.

~ Nowości i aktualizacja na Wrotach Mazowsza

Informujemy o publikacji w serwisie Wrota Mazowsza nowej warstwy tematycznej - Kolektory ściekowe oraz o aktualizacji następujących danych: Obwody łowieckie, Niepubliczne Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Decyzje o lokalizacji celu publicznego oraz Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów przenośnych. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami.

| www.wrotamazowsza.pl... |
18.11.2014 r.

~ Nowa odsłona Wrót Mazowsza

5 listopada 2014 r. została upubliczniona w Internecie nowa odsłona portalu www.wrotamazowsza.pl, zawierająca portal Systemu e-Urząd, za pomocą którego zapewniona jest dwustronna elektroniczna komunikacja pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami a urzędami naszego Regionu.

Do dyspozycji JST Mazowsza oddano zestandaryzowane 42 formularze elektroniczne oraz 207 opisów usług, odpowiadających merytorycznie sprawom, które mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zrealizować w urzędzie. Zarówno formularze jak i opisy usług są lub, po ich personalizacji przez poszczególne jednostki, będą dostępne na portalu www.wrotamazowsza.pl. Obecnie formularze elektroniczne i spersonalizowane opisy usług udostępniają gminy Lesznowola, Grodzisk Mazowiecki i Mszczonów. Pozostałe jednostki wspólnie z Wykonawcą Systemu prowadzą prace zmierzające do upublicznienia swoich usług na platformie www.wrotamazowsza.pl.

Na portalu www.wrotamazowsza.pl znajdują się również elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich Partnerów projektu. Po zintegrowaniu skrzynki podawczej z odpowiadającym system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, każdy z Partnerów projektu dysponuje kompletnym narzędziem do elektronicznej komunikacji z mieszkańcami na poziomie 4, definiowanym przez Komisję Europejską jako pełna obsługa, czyli możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną - od uzyskania informacji, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, wysłanie wypełnionego dokumentu po złożeniu podpisu elektronicznego, aż do uiszczenia wymaganych opłat oraz otrzymania oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia lub innego dokumentu, o który dana osoba/firma występuje. Portal wrotamazowsza.pl zapewniając dwustronny kontakt i wymianę dokumentów na linii Interesant - Urząd, zapewnia również obsługę doręczeń (urzędowe potwierdzenie nadania, urzędowe potwierdzenie odbioru) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Portal www.wrotamazowsza.pl to również miejsce, w którym znajdują się skrzynki kontaktowe mieszkańców, a także regionalny portal informacyjny zawierający podstawowe informacje o poszczególnych urzędach i regionach.

Za pośrednictwem portalu www.wrotamazowsza.pl zapewniony jest także dostęp do Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), którego podstawowym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim.

MSIP jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę. MSIP jest dostępny dla wszystkich struktur samorządu terytorialnego Mazowsza, jednostek administracji rządowej w województwie i w powiecie oraz różnego typu służb państwowych i publicznych. Jednocześnie podstawową zasadą działania systemu jest jego otwartość dla wszelkich użytkowników, realizowana poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową.

Elementem portalu www.wrotamazowsza.pl jest także serwis internetowy "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza", poświęcony monitorowaniu zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim, w podziale na podregiony, powiaty i gminy w długich szeregach czasowych. Narzędzie przedstawia najbardziej aktualne wskaźniki obrazujące stopień rozwoju regionu i pozwala na monitorowanie rozwoju Mazowsza na podstawie 60 wskaźników zobrazowanych na mapach.

Serwis internetowy jest adresowany do wszystkich użytkowników Internetu, nie tylko z Mazowsza. Jest użyteczny dla jednostek wykorzystujących na co dzień dane ze wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza przedstawicieli samorządów lokalnych, sektora biznesu, oświaty i nauki (szkół wyższych, jednostek badawczo - rozwojowych, w tym jednostek PAN) oraz instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych. Wszystkie te jednostki oprócz korzystania z danych wynikowych mogą nawiązywać kontakty w celu pozyskania informacji, tworzyć nowe rozwiązania w oparciu o dane z serwisu.

| www.wrotamazowsza.pl... |
12.09.2014 r.

~ Inauguracja "FIRM"

10 września 2014 r. w Warszawie, w Urzędzie Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie inaugurujące Forum Inicjatyw Regionalnych Mazowsza - transport, zdrowie, środowisko (w skrócie FIRM), utworzone w ramach RSIG (Regional Special Interest Group) w zakresie inteligentnego transportu. Utworzenie FIRM ma na celu współpracę podmiotów w zakresie rozwoju inteligentnych systemów transportowych, transportu intermodalnego i ekologicznego z uwzględnieniem wpływu na zdrowie i środowisko w regionie Mazowsza. Ponadto celem FIRM jest pozyskiwanie dodatkowych środków na wdrożenia pilotażowych rozwiązań, które będą odpowiadały na priorytetowe potrzeby Mazowsza zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz poszczególnych samorządów miejskich. Warto podkreślić, iż dzięki działalności FIRM zwiększy się możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy na badania i rozwój, co bezpośrednio przyczyni się do wsparcia podmiotów z Mazowsza zaangażowanych w tego typu nowe przedsięwzięcia (...)

| Więcej informacji... |
14.08.2014 r.

~ Kolejne postępowania przetargowe na konwersję danych pzgik

Równocześnie z trwającym obecnie wyborem najkorzystniejszych ofert w turze V (20 Powiatów) zamówienia na prace związane z konwersją baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB") 5 sierpnia 2014 r. na stronie zamawiającego pod linkiem www.zamowienia.mazovia.pl opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na ww. prace - tura VI dla 11 Powiatów (łącznie z tymi dla których w V turze nie wpłynęły ważne oferty). Termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2014 r.

| Zamówienia publiczne... | Strona projektu BW... |
14.08.2014 r.

~ Nowości na Wrotach Mazowsza - Pomoc społeczna i Biblioteki publiczne

Informujemy, że w serwisie Wrota Mazowsza opublikowane zostały warstwy tematyczne dotyczące instytucji pomocy i integracji społecznej na Mazowszu. Warstwy opracowano na podstawie danych otrzymanych z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Kolejna nowość to warstwy dotyczącyce bibliotek publicznych na Mazowszu, opracowane na podstawie danych otrzymanych z Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

| www.wrotamazowsza.pl... |
15.07.2014 r.

~ Nowości na Wrotach Mazowsza - Ewidencja wypadków


Informujemy, że w serwisie Wrota Mazowsza opublikowane zostały warstwy tematyczne dotyczące bezpieczeństwa na drogach Mazowsza. Warstwy opracowano na podstawie policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK) za rok 2012 oraz 2013. Na mapach można znaleźć informacje o liczbie kolizji, wypadków, wypadków ze skutkiem śmiertelnym, wszystkich zdarzeń drogowych w odniesieniu do miejscowości, gmin i powiatów województwa mazowieckiego oraz o miejscach wypadków ze skutkiem śmiertelnym określonych za pomocą współrzędnych GPS.

| www.wrotamazowsza.pl... |
15.07.2014 r.

~ Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

12 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wprowadzająca zmiany m.in. w trybie udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych. Wraz ze zmianą przepisów wprowadzone zostały również nowe wysokości stawek za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wzory druków.

| Nowy wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu | pdf | Nowy wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu | xls
03.06.2014 r.

~ Prezentacje z konferencji Mazowieckie Spotkania z E-administracją

Udostępniamy pakiet (ZIP) wszystkich prezentacji pokazanych na
konferencji Mazowieckie Spotkania z E-administracją 2 czerwca 20114 r.

| Pakiet prezentacji... | zip
27.05.2014 r.

~ Mazowieckie Spotkania z E-administracją

2 czerwca 2014 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbędzie się organizowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, konferencja pt. "Mazowieckie Spotkania z E-administracją", otwierająca cykl spotkań dotyczących projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA).

Strategia rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Celem Województwa Mazowieckiego jest osiągnięcie spójności terytorialnej, rozumianej jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii. Cyfryzacja i informatyzacja regionu jest jednym z działań, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w województwie.

| Strona Projektu EA... |
29.04.2014 r.

~
Kompleksowo i jednolicie - mazowiecki projekt w albumie MIiR

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach realizacji zadania 3.1.d. "Planu działań służącego realizacji Koncepcji Zagospodarowania Kraju 2030", w celu popularyzacji najlepszych praktyk w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, został opracowany i wydany album pt. "Wspólna przestrzeń - wspólne dobro".

W publikacji zaprezentowano 28 wybranych (na podstawie identyfikacji eksperckiej), krajowych projektów, w tym projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW), realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Jednostka projektowa Departament GiK Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją i refleksji, w jakiej mierze obecne działania inwestycyjne, rewitalizacyjne i edukacyjne przyczyniają się do przywrócenia i zachowania ładu przestrzennego w naszym regionie i w kraju. Publikacja jest dostępna na stronie MIiR.

| Album MIiR... | pdf | Strona projektu BW... |
15.04.2014 r.

~
EA / Wdrożenie Systemów Dziedzinowych - zamówenie

11 kwietnia 2014 roku w ramach realizacji Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych (ogłoszenie zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 7 kwietnia 2014 r.). Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu 31 grudnia 2013 r. z uwagi na zbyt wysoką wartość oferty w stosunku do kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. W ramach realizacji zamówienia wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, dostarczenia i wdrożenia u poszczególnych Partnerów Projektu następujących Systemów Dziedzinowych: 1) System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - 272 szt. 2) System do obsługi zamówień publicznych - 282 szt. 3) System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy - 281 szt. 4) System ewidencji zabytków - 257 szt. 5) System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 242 szt. 6) System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego - 274 szt. 7) System do gospodarowania odpadami komunalnymi - 109 szt. Wszczęcie obecnego postępowania przetargowego było poprzedzone zatwierdzeniem w dniu 14 marca 2014 r. przez Komitet Sterujący Projektu EA w trybie obiegowym dokumentacji przetargowej. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych jest największym zamówieniem realizowanym w ramach Projektu EA o szacunkowej wartości ponad 33 mln złotych.

| Ogłoszenie o zamówieniu... | Strona Projektu EA... |
14.04.2014 r.

~
BW / Zamówienie publiczne na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej

31 marca 2014 roku ogłoszono zamówienie publiczne na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do realizacji Projektów: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) oraz "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA), współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Termin otwarcia ofert planowany jest na 6 maja 2014 r.

| Ogłoszenie o zamówieniu... | Strona projektu BW... |

08.01.2014 r.

~ Szanowni Klienci

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Geodezji i Kartografii uprzejmie informuje, że od 8 stycznia 2014 roku zgodnie z §20.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. (Dz.U.2013, poz. 1183) w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywać się będzie na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

  • pisemnej;
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z 18 września 2001 r.
    o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz. 262);
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001 r.
    o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz. 262);
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.
    o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013, poz. 235).

| Skrzynka podawcza | epuap.gov.pl

| Wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu | pdf
| Wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu | pdf

| Wzór wniosku o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym | Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005. pdf
| Wzór wniosku o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym | Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005. doc

Link8 | więcej wiadomości... | wiadomości archiwalne... | SIW Mazowsze Serce Polski
© Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.