URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
www.mazovia.pl

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII

Logo Mazowsze Serce Polski
ikona1 Departament GiK
ikona2 zasób gik
ikona3 sprzedaż materiałów
ikona4 MSIP
ikona5 atlas mazowsza
ikona6 projekty
ikona7 kataster
ikona8 wiadomości
ikona9 artykuły
ikona10 dostępne pliki
ikona11 www.mazovia.pl
ikona12 powrót
POLECAMY
ikona13 Wrota Mazowsza ikona26 mapy ikona6 projekt BW --- --- ---
Zasob geodezyjny i kartograficzny N O W O Ś C I
ikona19 Prezentacja Użytki gruntowe / Projekt BW - 2014
ikona16 Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2014
ikona19 Komplet prezentacji z konferencji EA(EXPO) 2014
ikona15 Mapa wybranych zabytkowych obiektów Mazowsza
ikona16 Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2013
ikona17 Standard UPUL Ikona27 | więcej informacji |
ikona18 Komplet prezentacji z konferencji Ikona28 | BW 54MB | EA 6MB |
ikona19 Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2012
ikona20 Puls Biznesu - artykuł o projekcie EA
ikona21 Analizy monitoringu zmian użytkowania gruntów 2008-2010
ikona22 Mapa Czarne punkty wodne Mazowsza 2009-2011
Link1 | Redakcja serwisu |
Wpisz słowo klucz i szukaj informacji geodezyjnych
I N F O R M A C J E
12.09.2014 r.

~ Inauguracja "FIRM"

10 września 2014 r. w Warszawie, w Urzędzie Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie inaugurujące Forum Inicjatyw Regionalnych Mazowsza - transport, zdrowie, środowisko (w skrócie FIRM), utworzone w ramach RSIG (Regional Special Interest Group) w zakresie inteligentnego transportu. Utworzenie FIRM ma na celu współpracę podmiotów w zakresie rozwoju inteligentnych systemów transportowych, transportu intermodalnego i ekologicznego z uwzględnieniem wpływu na zdrowie i środowisko w regionie Mazowsza. Ponadto celem FIRM jest pozyskiwanie dodatkowych środków na wdrożenia pilotażowych rozwiązań, które będą odpowiadały na priorytetowe potrzeby Mazowsza zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz poszczególnych samorządów miejskich. Warto podkreślić, iż dzięki działalności FIRM zwiększy się możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy na badania i rozwój, co bezpośrednio przyczyni się do wsparcia podmiotów z Mazowsza zaangażowanych w tego typu nowe przedsięwzięcia (...)

| Więcej informacji... |
14.08.2014 r.

~ Kolejne postępowania przetargowe na konwersję danych pzgik

Równocześnie z trwającym obecnie wyborem najkorzystniejszych ofert w turze V (20 Powiatów) zamówienia na prace związane z konwersją baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB") 5 sierpnia 2014 r. na stronie zamawiającego pod linkiem www.zamowienia.mazovia.pl opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na ww. prace - tura VI dla 11 Powiatów (łącznie z tymi dla których w V turze nie wpłynęły ważne oferty). Termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2014 r.

| Zamówienia publiczne... | Strona projektu BW... |
14.08.2014 r.

~ Nowości na Wrotach Mazowsza - Pomoc społeczna i Biblioteki publiczne

Informujemy, że w serwisie Wrota Mazowsza opublikowane zostały warstwy tematyczne dotyczące instytucji pomocy i integracji społecznej na Mazowszu. Warstwy opracowano na podstawie danych otrzymanych z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Kolejna nowość to warstwy dotyczącyce bibliotek publicznych na Mazowszu, opracowane na podstawie danych otrzymanych z Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

| www.wrotamazowsza.pl... |
15.07.2014 r.

~ Nowości na Wrotach Mazowsza - Ewidencja wypadków


Informujemy, że w serwisie Wrota Mazowsza opublikowane zostały warstwy tematyczne dotyczące bezpieczeństwa na drogach Mazowsza. Warstwy opracowano na podstawie policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK) za rok 2012 oraz 2013. Na mapach można znaleźć informacje o liczbie kolizji, wypadków, wypadków ze skutkiem śmiertelnym, wszystkich zdarzeń drogowych w odniesieniu do miejscowości, gmin i powiatów województwa mazowieckiego oraz o miejscach wypadków ze skutkiem śmiertelnym określonych za pomocą współrzędnych GPS.

| www.wrotamazowsza.pl... |
15.07.2014 r.

~ Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

12 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wprowadzająca zmiany m.in. w trybie udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych. Wraz ze zmianą przepisów wprowadzone zostały również nowe wysokości stawek za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wzory druków.

| Nowy wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu | pdf | Nowy wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu | xls
03.06.2014 r.

~ Prezentacje z konferencji Mazowieckie Spotkania z E-administracją

Udostępniamy pakiet (ZIP) wszystkich prezentacji pokazanych na
konferencji Mazowieckie Spotkania z E-administracją 2 czerwca 20114 r.

| Pakiet prezentacji... | zip
27.05.2014 r.

~ Mazowieckie Spotkania z E-administracją

2 czerwca 2014 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbędzie się organizowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, konferencja pt. "Mazowieckie Spotkania z E-administracją", otwierająca cykl spotkań dotyczących projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA).

Strategia rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Celem Województwa Mazowieckiego jest osiągnięcie spójności terytorialnej, rozumianej jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii. Cyfryzacja i informatyzacja regionu jest jednym z działań, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w województwie.

| Strona Projektu EA... |
29.04.2014 r.

~
Kompleksowo i jednolicie - mazowiecki projekt w albumie MIiR

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach realizacji zadania 3.1.d. "Planu działań służącego realizacji Koncepcji Zagospodarowania Kraju 2030", w celu popularyzacji najlepszych praktyk w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, został opracowany i wydany album pt. "Wspólna przestrzeń - wspólne dobro".

W publikacji zaprezentowano 28 wybranych (na podstawie identyfikacji eksperckiej), krajowych projektów, w tym projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW), realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Jednostka projektowa Departament GiK Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją i refleksji, w jakiej mierze obecne działania inwestycyjne, rewitalizacyjne i edukacyjne przyczyniają się do przywrócenia i zachowania ładu przestrzennego w naszym regionie i w kraju. Publikacja jest dostępna na stronie MIiR.

| Album MIiR... | pdf | Strona projektu BW... |
15.04.2014 r.

~
EA / Wdrożenie Systemów Dziedzinowych - zamówenie

11 kwietnia 2014 roku w ramach realizacji Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych (ogłoszenie zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 7 kwietnia 2014 r.). Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu 31 grudnia 2013 r. z uwagi na zbyt wysoką wartość oferty w stosunku do kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. W ramach realizacji zamówienia wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, dostarczenia i wdrożenia u poszczególnych Partnerów Projektu następujących Systemów Dziedzinowych: 1) System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - 272 szt. 2) System do obsługi zamówień publicznych - 282 szt. 3) System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy - 281 szt. 4) System ewidencji zabytków - 257 szt. 5) System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 242 szt. 6) System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego - 274 szt. 7) System do gospodarowania odpadami komunalnymi - 109 szt. Wszczęcie obecnego postępowania przetargowego było poprzedzone zatwierdzeniem w dniu 14 marca 2014 r. przez Komitet Sterujący Projektu EA w trybie obiegowym dokumentacji przetargowej. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych jest największym zamówieniem realizowanym w ramach Projektu EA o szacunkowej wartości ponad 33 mln złotych.

| Ogłoszenie o zamówieniu... | Strona Projektu EA... |
14.04.2014 r.

~
BW / Zamówienie publiczne na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej

31 marca 2014 roku ogłoszono zamówienie publiczne na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do realizacji Projektów: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) oraz "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (projekt EA), współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Termin otwarcia ofert planowany jest na 6 maja 2014 r.

| Ogłoszenie o zamówieniu... | Strona projektu BW... |

08.01.2014 r.

~ Szanowni Klienci

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Geodezji i Kartografii uprzejmie informuje, że od 8 stycznia 2014 roku zgodnie z §20.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. (Dz.U.2013, poz. 1183) w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywać się będzie na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

  • pisemnej;
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z 18 września 2001 r.
    o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz. 262);
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001 r.
    o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz. 262);
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.
    o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013, poz. 235).

| Skrzynka podawcza | epuap.gov.pl

| Wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu | pdf
| Wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu | pdf

| Wzór wniosku o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym | Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005. pdf
| Wzór wniosku o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym | Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005. doc

08.10.2013 r.

~ Mapa wybranych zabytkowych obiektów Mazowsza. 

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach promocji Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej | wrotamazowsza.pl |oraz |wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |, opracował ścienną, tematyczną "Mapę wybranych zabytków Mazowsza".

Podkład kartograficzny i część obiektów pochodzi z danych MSIP oraz | materiałów wzgik |. Ramka mapy oraz rysunki zabytków zostały wykonane odręcznie z natury i na podstawie zdjęć. Alegoria wieńcząca tytuł mapy była wzorowana na dawnej mapie Mazowsza, autorstwa znanego kartografa Nicolas'a Sanson'a z Abbeville z 1665 r. Wydanie I mapy przedstawia winietki i lokalizację 47 zabytków z terenu województwa mazowieckiego. Planowane są kolejne wydania, które będą uzupełniane o nowe obiekty zabytkowej architektury Mazowsza. Mapa ma wymiary 70x100 cm.

Copyright: UMWM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Link2  | Mapa wybranych zabytków Mazowsza |

13.09.2013 r.

~ Systemy Dziedzinowe - przetarg ogłoszony (EA)

11 września 2013 roku w ramach realizacji Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych. Treść dokumentacji przetargowej została ostatecznie zatwierdzona przez Komitet Sterujący Projektu EA na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2013 r. co umożliwiło wszczęcie przedmiotowego postępowania przetargowego.

W ramach realizacji zamówienia wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, dostarczenia i wdrożenia u poszczególnych
Partnerów Projektu następujących Systemów Dziedzinowych:

1) System obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (273 wdrożeń);
2) System obsługi zamówień publicznych (282 wdrożeń);
3) System obsługi prac rady powiatu/Gminy (283 wdrożeń);
4) System ewidencji zabytków (258 wdrożeń);
5) System obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu (244 wdrożeń);
6) System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego (275 wdrożeń);
7) System do gospodarowania odpadami komunalnymi (109 wdrożeń).

Wszczęcie przedmiotowego postępowania przetargowego było poprzedzone licznymi konsultacjami prowadzonymi z Partnerami Projektu odnośnie treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zebraniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ankiet wyrażających chęć wdrożenia przez Partnerów Projektu poszczególnych Systemów Dziedzinowych.  Z uwagi na duży zakres zamówienia i jego specyfikę wspólne prace nad dokumentacją przetargową prowadzone były przez 9 miesięcy. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych jest największym zamówieniem realizowanym w ramach Projektu EA o szacunkowej wartości ponad 25 mln złotych.

02.09.2013 r.

~ Komitet Sterujący Projektu EA

25 lipca 2013 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). Celem spotkania było omówienie uwag Partnerów Projektu, dotyczących treści dokumentacji przetargowej przygotowywanego postępowania na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych, oraz zatwierdzenie jej ostatecznej wersji. Ponadto, na posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu EA przedstawiono stan realizacji prac w Projekcie EA. Zatwierdzoną przez Komitet Sterujący wersję dokumentacji postępowania przekazano Partnerom Projektu EA w dniu 1 sierpnia br. Wszczęcie procedury zamówienia publicznego planowane jest na przełom sierpnia i września bieżącego roku, a jego zakresem realizacji będzie opracowanie, dostawa i wdrożenie następujących Systemów Dziedzinowych:


1) System obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego;
2) System obsługi zamówień publicznych;
3) System obsługi prac rady powiatu/gminy;
4) System ewidencji zabytków;
5) System obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
6) System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego;
7) System do gospodarowania odpadami komunalnymi.

02.07.2013 r.

~ Konferencja THE ISSUE - Traffic Health Environment w Warszawie

W dniach 3-5 lipca br., Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie organizuje w konferencję w ramach projektu "THE ISSUE. Traffic Health Environment - Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies", czyli "Transport Zdrowie Środowisko - Inteligentne Rozwiązania dla Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej", finansowanego z 7 Programu Ramowego - Regiony Wiedzy.

W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele regionów partnerskich - East Midlands (Wielka Brytania), Molise (Włochy), Midi - Pyrénées i Akwitania (Francja) oraz regionów stowarzyszonych, które chcą przystąpić do projektu - z Rumunii i Hiszpanii. W województwie mazowieckim, projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz firmę Intergraph Polska. Projekt zyskał poparcie Komisji Europejskiej i został zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu Regiony Wiedzy (Regions of Knowledge), objętego 7. Programem Ramowym (7th Framework Programme).

Projekt obliczony został na 3 lata, od 1 grudnia 2011 r. do 30 listopada 2014 r. Jego głównym celem jest wypracowanie trwałego partnerstwa regionalnych klastrów badawczych, pozwalającego na zbieranie i koordynowanie już istniejących oraz planowanych programów badawczych i rozwojowych, istotnych z punktu widzenia inteligentnych systemów transportowych, zdrowia i środowiska. Współpraca ta wzmocni rozpowszechnianie najlepszych praktyk i koordynowanie działań w zakresie nowych technologii. Będzie miała przełożenie na realizację strategii rozwoju regionalnego - poprzez korzystanie z rozwiązań wypracowanych w ramach prac badawczych realizowanych w projekcie. Efektem THE ISSUE będzie raport, który wskaże możliwości zastosowania inteligentnych systemów transportowych na Mazowszu, wspomagających komunikację w regionie, ale też wpływających pozytywnie na ogólne zdrowie mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska, w którym mieszkają. Ważne w przyszłości będzie ograniczanie czynników wpływających na utrudnienia komunikacyjne w aglomeracjach. Bardzo istotne jest także uwzględnienie i promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i użytkowych w komunikacji, w tym rozwoju systemów zarządzania ruchem, rozwijanie systemów sprawnej i punktualnej komunikacji zbiorowej, stała modernizacja taboru, budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" czy promowanie alternatywnych źródeł napędów. Natomiast do kwestii dbałości o środowisko należy stałe monitorowanie wpływu transportu na środowisko i zdrowie mieszkańców poprzez rozwój systemów monitorowania jakości środowiska, stosowanie odpowiednich konstrukcji dróg czy też instalacji ograniczających oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (np. ekrany dźwiękochłonne, nawierzchnie wygłuszające). Upowszechnienie inteligentnych rozwiązań dotyczących systemu transportowego w obszarach zurbanizowanych wzmocnione będzie przy współpracy międzynarodowej między regionami i innowacyjnymi klastrami badawczymi.
25.06.2013 r.

~ STANDARD UPUL

W ramach projektu BW zrealizowane zostało zamówienie na "Opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania i inwentaryzacji lasów niepaństwowych oraz wymagań dla aplikacji komputerowej służącej do ich prowadzenia". Dostępne materiały zawierają pliki czterech etapów zamównienia.

Link3 | Standard UPUL | zip

05.06.2013 r.

~ Forum Wymiany Doświadczeń - INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE (ITS) na Mazowszu


5 czerwca br., Marszałek Adam Struzik organizował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie,  Forum Wymiany Doświadczeń w zakresie zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na Mazowszu. Celem Forum będzie wymiana doświadczeń pomiędzy miastami na Mazowszu oraz rozpoznanie stopnia wykorzystywania zaawansowanych technologii w organizacji transportu miejskiego. Forum jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu, do którego wraz z regionami East Midlands (Wielka Brytania), Molise (Włochy), Midi - Pyrénées, Akwitania (Francja) przystąpiło województwo mazowieckie. Rozwinięciem jego nazwy są słowa "Traffic Health Environment - Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies", czyli "Transport Zdrowie Środowisko - Inteligentne Rozwiązania dla Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej".

Link4 | więcej informacji... | pdf

Link8 | więcej wiadomości... | wiadomości archiwalne... | SIW Mazowsze Serce Polski
© Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.